Sunday, January 4, 2009

多謝晒 >_<
首先...我要多謝好多人!!
爹d,媽咪,爺爺,嫲嫲,姨公,姨婆婆,舅公,舅婆,表伯,呀伯,姑姐,表姑姐...重有一班"Un 高" "Un tea", 同我過左人生第一個生日,又利是,又禮物!!

真係多謝晒,錫晒你地...Mu..Mu..Muu...
(by 爹d)

Tuesday, November 11, 2008

初哥哥响呀伯屋企"踩場"

哈哈, 初哥哥第一次到呀伯屋企, 新奇又刺激!!!! 準備, 開始...... (by daddy)

Saturday, November 1, 2008

初哥哥行過嚟丫......叻叻

登...登...登...29Oct08未到10個月大嘅初哥哥識得自己行嚟行去丫!!

Monday, October 27, 2008

yummy日本超甜蜜瓜

係媽mi响日本揹番嚟俾我食o架~~